Sprekers, presentaties en workshops najaar 2017

Let op: dit is het programma van najaar 2017. Het programma voor 2018 is op dit moment nog niet bekend

Programma 

Dagvoorzitter: prof. dr. Georg Frerks, hoogleraar conflictpreventie en conflictmanagement aan de Universiteit Utrecht en hoogleraar Internationale veiligheidsstudies aan de Nederlandse Defensie Academie.

Ochtend

09.00 uur: Inloop met koffie en thee

09.30 uur: Opening door Georg Frerks

09.35 uur: Keynote door prof. dr. Alex Brennninkmeijer, lid van de Europese Rekenkamer en van 2005 -2014 werkzaam als Nationale Ombudsman

10.20 uur: Keynote door Erik Biesemaat, werkzaam bij de belastingdienst waar interne mediation wordt toegepast

11.05 uur: Koffie en thee

11.30 uur: mr. Paula Boshouwers, advocaat en mediator, verbonden aan het kantoor Reuling Schutte

12.15 uur: Interactief gedeelte begeleid door Georg Frerks.

13.00 - 14.00 uur: Lunch

Lees meer over de sprekers, presentaties en workshops (informatie volgt)

Middag

14.00 uur: Ronde 1 workshops

15.00 uur: Theepauze

15.15 uur: Ronde 2 workshops

16.30 uur: Georg Frerks, de dagvoorzitter blikt terug op afgelopen 10 mediation jaarcongressen.

17.00 uur: Afsluiting door dagvoorzitter, aansluitend borrel

Workshops

Workshop Arbeidsrecht - Lot de Graaff
In deze workshop staan we stil bij de specifieke kenmerken van een arbeidsmediation en daarmee samenhangende vragen. Wat doe je bijvoorbeeld als mediator als een van de partijen aan de mediationtafel aangeeft niet uit vrije wil aanwezig te zijn maar slechts uit vrees dat de rechter hem anders straks een mogelijke ontbindingsvergoeding ontzegt? Hoe staat het met de vertrouwelijkheid als de HR-manager - geen partij aan tafel maar wel opdrachtgever en betaler van de mediation - bij jou informeert naar de vorderingen aan tafel? Wat moet je doen als een partij zich niet coöperatief opstelt maar jouw opdrachtgever ondertussen aandringt op een snelle oplossing? Hoe ver gaat jouw taak als mediator als een van de partijen zich onderdanig blijft opstellen vanwege de aanwezigheid van zijn baas aan tafel? 
Doelgroep van deze workshop: mediators met geen tot weinig ervaring op het terrein van arbeidsconflicten, HR-managers en partijbegeleiders bij (arbeids)conflicten.

Workshop zingeving en mediation -  Alina de Roo
Vanuit de hypothese dat elk conflict een zin- ofwel betekenisgevingscrisis is, exploreren we in de workshop de begrippen zingeving en conflicten en hun samenhang. Welke gebeurtenissen maken dat een conflict een zingevingscrisis wordt, hoe kan een mediator zingeving signaleren en wat kan een mediator daarmee doen? Welke interventies zijn er en hoe zouden deze interventies ingezet kunnen worden? Dit alles met als doel de uiteindelijke afspraken die cliënten met elkaar maken verdraagbaar, realistisch en vooral duurzaam te maken. En wellicht wordt de zin van het conflict gezien.

Workshop Tuchtrechtelijke uitspraken in de mediationwereld: Dilemma’s voor de MfN registermediator - Mr. Aai Schaberg 
De mediator kan tijdens een  mediation te maken krijgen met lastige dilemma’s die voortvloeien uit de mediationovereenkomst, uit het MN-Mediationreglement en de Gedragsregels voor de MfN- registermediator. Hoe ver strekt  de geheimhoudingsplicht, mogen partijen geluidsopnamen maken, mag de mediator van rol verwisselen en hoe ver strekt zijn betrokkenheid bij het opstellen van de vaststellingsovereenkomst? Aai Schaberg zal deze en andere vragen aan de orde stellen tijdens de workshop ‘Dilemma’s voor de MfN registermediator’.

Sprekers

Georg Frerks
Georg Frerks is hoogleraar conflictpreventie en conflictmanagement aan de Universiteit van Utrecht en hoogleraar Internationale veiligheidsstudies aan de Nederlandse Defensie Academie. Hij bezette tot medio 2014 tevens de leerstoel Rampenstudies aan de Universiteit van Wageningen. Hij richt zich op de problematiek van rampen en hedendaagse conflicten, en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of aangepakt.

Alex Brenninkmeijer
Alex Brenninkmeijer was van van 2005 -2014 werkzaam als Nationale Ombudsman. Hij werd op 11 december 2013 door het Europees Parlement met ingang van 1 januari 2014 benoemd tot lid van de Europese Rekenkamer. Per 1 juli 2014 is hij tevens hoogleraar Institutionele aspecten van de rechtsstaat aan de Universiteit Utrecht.

Interne en externe mediator. Een controversieel onderwerp: intern of extern mediatorschap? Misschien wel. Kenmerk van mediation is zelfbeschikking van partijen. Strekt die zelfbeschikking zich ook uit over het al dan niet aanvaarden van een interne mediator? Welke waarborgen moeten er gelden die de grondslag kunnen vormen voor ‘informed consent’ van partijen? Gewetensvraag: zou ik bereid zijn om beschikbaar te zijn als intern mediator? Ik denk het wel…

Erik Biesemaat
Erik Biesemaat is fiscaal jurist en mediator/conflictdeskundige bij de Belastingdienst. Als jurist houdt hij zich voornamelijk bezig met het formele belastingrecht. Hij beschouwt het meer informeel bezig kunnen zijn als mediator als een prettige afwisseling daarvan. In dat kader is zijn adagium dan ook: 'formeel als het moet, informeel als het kan'. En het blijkt verrassend vaak informeel te kunnen ...

Paula Boshouwers
Paula Boshouwers is als MfN-registermediator verbonden aan ReulingSchutte te Amsterdam. ReulingSchutte is nichekantoor voor zakelijke mediation en ADR.

Paula heeft ruime ervaring in het bemiddelen van geschillen op het gebied van samenwerking op en rond de werkvloer (re-integratie, collega’s, teams, ondernemingsraden, cliëntenraden, vakbonden). Tot haar aandachtsgebieden behoren ook het bemiddelen van conflicten tussen samenwerkende professionals (medici, paramedici, advocaten, fiscalisten, accountants e.a.), conflicten binnen zakelijke samenwerkingen, en conflicten binnen en met overheden. Paula heeft ervaring in het onderwijs, de (semi) publieke sector, zorg en welzijn, farmacie, advocatuur, zakelijke dienstverlening, de bouw/vergunningen, de financiële sector e.a. 

Paula heeft ook regelmatig de rol van procesbegeleider, bijvoorbeeld bij teamsessies. Zij doet ook vertrouwelijk onderzoek naar onder meer vertrouwens- of cultuuraspecten in organisaties en binnen afdelingen of teams.

Paula doceert en schrijft regelmatig over mediation. Zij is als vaardighedentrainer verbonden aan de Beroepsopleiding voor Advocaten. Paula is medeauteur van de boeken Mediation in Arbeidsconflicten (SDU) en Rechtspraak Mediation (SDU) en is redactiesecretaris van het Tijdschrift Nederlandse Mediation (Kluwer). Zij is penningmeester van de Vereniging van Mediators in de Gezondheidszorg.

Workshopleiders

Alina de Roo
Alina de Roo is een betrokken en empathisch mediator en coach. Ze heeft ruime ervaring als P&O adviseur en Registermediator. Daarnaast heeft zij jarenlang bij een psychologiepraktijk gewerkt en ervaring opgedaan als therapeutische begeleider van cliënten met relatieproblemen en werkgerelateerde problemen en als familiemediator. Verder is zij therapeutisch geestelijk begeleider voor mensen met levensproblemen, zingevings- en existentiële vraagstukken.

Kim Roelofs
Kim Roelofs studeerde rechten aan de Rijksuniversteit Groningen en studeerde af in de richtingen Strafrecht en Privaatrecht. Daarnaast volgde zij diverse vakken aan de faculteit Criminologie van de Katholieke Universiteit Leuven. Daar maakte zij kennis met mediation. Vervolgens studeerde zij in 2002 af op de mogelijkheden van mediation binnen het strafrecht, in het kader van dader- en slachtofferbemiddeling.

Na haar studie ging zij aan het werk als advocate. Zij voerde een algemene praktijk maar specialiseerde zich uiteindelijk in het strafrecht. Al gauw ontdekte zij de meerwaarde van mediation binnen het recht. Wanneer mensen zich vanuit standpunten richten op belangen en zelf de oplossing bedenken voor hetgeen hen verdeeld houdt, wordt een overwinning gecreëerd voor alle betrokkenen en leidt dit op lange termijn veelal tot herstel van de onderlinge relatie en communicatie.

Lot de Graaff
Mr E.C. (Lot) van der Heijden-de Graaff is voormalig advocaat en sinds 2003 MfN-registermediator MDR. Zij is sindsdien werkzaam als arbeidsmediator, trainer van de mediationopleiding en specialisatieopleiding Arbeidsmediation van Dialogue B.V. en tevens ruim tien jaar verbonden aan Intop als hoofdassessor bij het mediation-praktijkexamen ter registratie in het MfN-register.

Mr A. (Aai) Schaberg
Aai Schaberg is sinds 2005 mediator. Voordat hij zich in juli 2012 zelfstandig vestigde onder de naam Schaberg Advocatuur & Mediation, was hij zeven jaar verbonden aan BarentsKrans. Daarvoor was hij partner bij De Brauw Blackstone Westbroek. Aai heeft het grootste deel van zijn carrière gewerkt als ondernemingsrecht advocaat, en in die hoedanigheid vele transacties op het gebied van M&A en private equity begeleid, nationaal als internationaal. Aai behandelt voornamelijk zakelijke geschillen. Als mediator is Aai in eerste instantie faciliterend, maar zal hij niet nalaten zich pro-actief op te stellen als dat nodig is om het conflict tot een oplossing te brengen. Aai is redactielid van het Tijdschrift Conflicthantering. In die hoedanigheid becommentarieert hij ook de uitspraken van de Tuchtcommissie en van het College van Beroep van het MfN. Daarnaast is hij docent Moot Court (vennootschapsrecht) aan de Rijksuniversiteit Leiden. Aai volgde een executive course Negotiation and Strategic Decision Making aan Harvard Business School. Aai is MfN-register mediator.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten