Blended learning

Wat is blended learning?

Blended learning is een didactisch concept dat de verschillende leercontexten - groepsbijeenkomsten, werkplek, leerteam, individueel - met elkaar verbindt vanuit een digitale leeromgeving. Dat zorgt voor een gevarieerde manier van kennisverwerving en kennisdeling, die goed aansluit bij persoonlijke leervoorkeuren. In onze opvatting van blended learning staat het leren van de student centraal. Door specifiek aandacht te besteden aan het leren op de werkplek zorgt blended learning voor een goede aansluiting op de beroepspraktijk.

Bij traditioneel klassikaal onderwijs ligt de basis voor het leren in de groepsbijeenkomsten. In blended learning is die basis juist afhankelijk van de inhoud; bij die inhoud wordt een passende leercontext gezocht. Blended learning verschilt daarmee duidelijk van e-learning of MOOCs, waarin het leren geheel digitaal plaatsvindt. Blended learning draagt bij aan flexibilisering van het onderwijs en maakt een op maat gesneden aanpak voor werkende professionals mogelijk. Zo wordt het aantrekkelijker om naast een baan een (tweede) lesbevoegdheid of master te behalen. Studenten kunnen deels tijd- en plaatsonafhankelijk studeren en er is meer ruimte voor differentiatie, profilering en inhoudelijke accenten.

In dit filmpje wordt blended learning door docenten en studenten uitgelegd.

Voor wie is blended learning?

Omdat blended learning verschillende leerarrangementen mogelijk maakt, is de vraag niet voor wíe blended learning geschikt is, maar welk arrangement het beste bij u past. Neemt u graag eigen initiatief in uw studie? Werkt u liever wat korter maar intensiever in een klein groepje met medestudenten dan in een klaslokaal? Bent u bereid om thuis extra tijd te investeren en om zelf de interactie te organiseren met uw medestudenten? Dan is de variant blended 2 geschikt. Vindt u het prettig om wekelijks bijeen te komen? Dan kiest u voor de blended 7 variant. Deze varianten worden verderop nader beschreven.

De opleidingen tot leraar in het voortgezet onderwijs van Hogeschool Utrecht vullen blended learning in op een manier die bij de specifieke opleiding past. Er is dus geen vast programma voor blended learning bij de HU. Bent u benieuwd naar hoe uw opleiding blended learning precies toepast? Neem voor meer informatie contact op met de contactpersoon van uw opleiding.

Een mix tussen vier leeromgevingen

tetraƫder didactisch concept blended learningIn blended learning heeft u te maken met vier leercontexten. Afhankelijk van de cursus en de opleidingsvariant is de verhouding tussen deze omgevingen anders.

 • Leerteam
  Interactie met anderen is belangrijk voor het leerproces. In de blended 2-variant verschuift deze interactie van het klaslokaal naar het leerteam. Leerteams bestaan uit vier tot zeven studenten die zowel face-to-face als online samenwerken. Studenten hebben zelf de regie en kunnen zelf bepalen hoe ze de samenwerking vormgeven. Het gaat hier niet om gezamenlijke opdrachten of projectwerk, maar om verdieping van de lesstof en kennisdeling door feedback en reflectie op elkaars opdrachten, casussen en praktijkvoorbeelden. Contact met de docent is grotendeels op afstand, bijvoorbeeld via Skype of door feedback per mail.
   
 • Klassikaal
  De klassikale bijeenkomsten staan in het teken van kennisverwerking en -verdieping. U heeft zich individueel voorbereid op de groepsbijeenkomsten, waarin wordt gewerkt aan het verdiepen en delen van kennis. De docent is in de bijeenkomst aanwezig als vakinhoudelijk expert en als didactisch begeleider.
   
 • Individueel
  In de digitale leeromgeving zijn het lesmateriaal en de opdrachten te allen tijde beschikbaar. U kunt er mee aan de slag op een moment dat u uitkomt. Voor de klassikale bijeenkomsten zult u zich zelfstandig moeten voorbereiden.
   
 • Werkplek
  In een hbo-opleiding staat het beroep centraal. Een belangrijk deel van het leren zal plaatsvinden in de authentieke context van de eigen werkplek: de klassen die men als docent-in-opleiding zelf onderwijst, de collega's waarmee men te maken heeft, de oudergesprekken die men voert, etc. Diverse opdrachten zijn erop gericht om beroepsproducten voor het eigen werk te ontwikkelen en uit te voeren. Omgekeerd dienen ook casussen uit het eigen werk te worden ingebracht in de studie.

Het spinnenwebmodel en TPACK als basis

TPACK is een internationaal model dat aangeeft hoe onderwijs ontworpen kan worden. De docent kiest geschikte leeractiviteiten en leermaterialen op grond van de leerdoelen van de cursus en de context van de studenten. Voor jongvolwassen voltijdstudenten zijn die keuzes vaak anders dan voor professionals met werkervaring. Voor jongvolwassenen is de keuze voor activiteiten in een klaslokaal vaak de meest logische, terwijl professionals mogelijk meer baat hebben bij zelfstandig werken in kleine groepen, hoewel er ook deeltijdstudenten zullen zijn die behoefte hebben aan veel klassikale tijd.

In aanvulling op TPACK ontwerpt de docent blended lessen aan de hand van het spinnenweb van Van den Akker. Bij ieder aspect van het spinnenweb beschrijven we de leeromgeving die ons voor ogen staat. Centraal in het spinnenweb staat de vraag naar de visie: waartoe leren studenten? De docent loopt de tien elementen van het spinnenweb af en kiest die leeractiviteiten en materialen die passen bij studenten en leerdoelen. Iedere keuze in het lesontwerp heeft consequenties voor de andere elementen.

Blended learning kan een breed palet aan keuzes faciliteren. Op deze manier maakt blended learning het mogelijk om onderwijs te ontwikkelen dat aansluit bij een brede groep studenten.

Twee opleidingsvarianten: blended 2 en blended 7

Er worden twee opleidingsvarianten aangeboden bij alle opleidingen tot eerste- en tweedegraadsbevoegdheid van Instituut Archimedes (14 deeltijd bacheloropleidingen tot een tweedegraadsbevoegdheid en 9 masteropleidingen tot eerstegraadsbevoegdheid). Beide varianten maken gebruik van de mogelijkheden die de verschillende leercontexten bieden. Ze onderscheiden zich met name van elkaar door de mate waarin bepaalde leercontexten worden ingezet en door de zelfstandigheid van de student in het leerproces.

Blended 2 Blended 7
Twee bijeenkomsten per periode in Utrecht. Zeven bijeenkomsten per periode in Utrecht.
Het leren is voor een belangrijk deel tijd- en plaats onafhankelijk. Het leren is gedeeltelijk tijd- en plaats onafhankelijk.
Studenten die in deeltijd willen studeren en zo veel mogelijk zelfstandig willen studeren. Studenten die in deeltijd willen studeren en behoefte hebben aan wekelijkse groepsbijeenkomsten met een docent.
Hoge mate van zelfstandigheid en autonomie. Samen leren in eigen tijd. Voldoende mate van zelfstandigheid en autonomie. Samen leren in de schoolomgeving.
Deze variant is bij uitstek geschikt voor (deeltijd)studenten die naast hun baan en gezinsleven maximaal flexibel willen studeren.  Deze variant is bij uitstek geschikt voor (deeltijd)studenten die flexibel willen studeren en hechten aan het samen leren in de schoolomgeving.

De blended 2 variant kan starten als er voldoende aanmeldingen zijn om een leerteam te vormen.

Intake

Om u te helpen te bepalen welke opleidingsvariant het beste bij uw persoonlijke situatie en leervoorkeuren past kunt u contact opnemen met de intakecoördinator.

Meer weten?

Meer weten over de deeltijd bachelor- en master lerarenopleidingen van Hogeschool Utrecht?

Meer weten over ons didactisch concept voor blended learning? Download de brochure.

Zelf blended didactiek toepassen in uw onderwijs? Volg de mastermodule Blended didactiek in vo en mbo.

Meer weten over het complete aanbod voor professionals in het onderwijs? Klik hier voor het aanbod.