Verzoek, bezwaar en beroep

You can read this page in English.

Receptie Bolognalaan 101

Stap 1: Verzoek

Als u denkt belang te hebben bij een beslissing van een orgaan van de HU, dan kunt u bij dit orgaan een verzoekschrift indienen.

Zo kunt u bijvoorbeeld bij de examencommissie een verzoekschrift indienen als u een besluit wilt over toepassing of juist afwijking van de OER. Dit kunt u doen door een verzoekformulier in te vullen op de website van uw examencommissie (inlog nodig).

Onderwerpen waarvoor u via deze website een verzoek kunt indienen zijn onder andere: aanpassing examenpakket, invulling profileringsruimte (minor), vrijstellingen en extra toetskansen of vervangende opdrachten. Als u hier vragen over heeft, kunt u terecht bij uw studieloopbaanbegeleider en/of de decaan.

Stap 2: Bezwaarprocedure

Als u het als (aankomend) student niet eens bent met een besluit van de hogeschool, dan kunt u daartegen bezwaar en beroep aantekenen. Een besluit is een individuele beslissing, bijvoorbeeld op een verzoek, maar bijvoorbeeld ook een beoordeling van een tentamen, bindend studieadvies of weigering inschrijving. Een bezwaarprocedure houdt in dat hetzelfde orgaan dat het besluit heeft genomen, dit nog een keer opnieuw beoordeelt. Dit is een snelle en relatief eenvoudige procedure. De termijn voor het indienen van bezwaar is 2 weken.

Bezwaren op besluiten van de examencommissie en beoordelingen kunnen direct worden ingediend via de website van de examencommissies (inlog nodig). Voor alle andere bezwaren, of als u geen toegang meer heeft tot het intranet, kunt u zich rechtstreeks per mail richten tot degene die het besluit heeft genomen. Dat staat ook altijd onderaan het besluit aangegeven.

Stap 3. Beroepsprocedure

Als u het niet eens bent met het besluit naar aanleiding van je bezwaar, kunt u hiertegen in beroep. Dit wordt onafhankelijk beoordeeld. De termijn voor het indienen van beroep is 6 weken. Een beroep dient u in bij het HU Loket Rechtsbescherming Studenten. Bij het indienen van een beroepschrift gelden veel formele eisen (u moet informatie over jezelf geven, het besluit meesturen e.d.). Om u daarbij te ondersteunen is een digitaal beroepsformulier ontwikkeld. Als u deze invult en alle bijlagen meestuurt, voldoet u automatisch aan deze eisen. U kunt ook rechtstreeks beroep instellen tegen een besluit. De bezwaarprocedure is een extra optie, maar niet verplicht.

Als er nog geen besluit is genomen, maar u heeft een verzoek aan bijvoorbeeld de examencommissie of de faculteitsdirectie, dan moet u dit verzoek indienen bij het orgaan waar het verzoek voor is bedoeld (zie stap 1). Een verzoek kunt u niet indienen met een beroepsformulier.

Voor HU-studenten is een interne website beschikbaar, www.klachtenwegwijzer.hu.nl, met meer informatie en alle jurisprudentie.

Let op: het College van Beroep voor de Examens, de Geschillenadviescommissie en de Klachtencommissie Studenten hebben zomerreces van 23 juli 2018 tot en met 19 augustus 2018. De mails en beroepszaken die in deze periode binnenkomen, worden door het HU Loket Rechtsbescherming Studenten zoveel mogelijk in behandeling genomen en naar de Examencommissies en Instituten doorgestuurd om vertraging zoveel mogelijk te voorkomen. Bij het vaststellen van reactietermijnen moet het HU Loket het reces in acht nemen. De verdere behandeling van binnengekomen beroepszaken zal dus pas na het reces voortgezet worden.

Inschrijvingsregeling

Meer informatie over de bezwaar- en beroepsprocedure vindt u in artikel 37 van de HU Inschrijvingsregeling: