Expert in nieuwkomersonderwijs/Expert in education to newcomers

De opvang van nieuwkomers met hun gezinnen is een zeer actueel thema met diverse maatschappelijke implicaties. Ook voor leraren.
Hogeschool Windesheim en het Seminarium voor Orthopedagogiek (SvO) signaleren al enige tijd onder leraren een behoefte aan extra handvatten om goed onderwijs te bieden aan nieuwkomers.
De opleidingen Master EN van Hogeschool Windesheim en het Seminarium voor Orthopedagogiek werken en ontwikkelen samen mét experts uit het werkveld de nieuwe specialisatie ‘Expert in nieuwkomersonderwijs’. Hierbij zijn onder meer LOWAN ( ondersteuning onderwijs nieuwkomers), docenten NT2, schoolleiders, experts op het gebied van meertaligheid, pedagogiek, diversiteit, gedragsvraagstukken en diverse lectoraten van de HU en Windesheim betrokken.

Breed curriculum

De specialisatie expert nieuwkomersonderwijs is één van de specialisaties binnen de tweejarige deeltijd masteropleiding Educational Needs. Deelnemers ontwikkelen niet alleen didactische vaardigheden maar krijgen ook een visie op het omgaan met toenemende diversiteit en complexiteit. Onderwerpen die in de diverse onderwijseenheden aan bod komen zijn bijvoorbeeld interculturele communicatie, Nederlands als tweede taal voor nieuwkomers, interculturele pedagogiek, denken in constructen, uitgangspunten van de positieve psychologie en de oplossingsgerichte benadering, sociaal-emotionele ontwikkeling en nieuwkomers. Een breed curriculum dat past bij de grondslag van de Master EN: dat het onderwijs van betekenis is voor de maatschappelijke emancipatie en participatie van álle leerlingen en zicht geeft op goed onderwijs aan nieuwkomers.

Locatie en lestijden

Lesplaats Utrecht: woensdag, 09.00-16.00.
Lesplaats Rotterdam: donderdag, 09.00-16.00.

Opbouw opleiding

De opleiding is opgebouwd rond praktijkgericht onderzoek (10 ECTS credits), een masterkennistoets (5 ECTS credits) competentie-examens (20 ECTS credits),  studiebegeleiding /integrale leerlijn en vijf verschillende inhoudelijke modules van ieder 5 ECTS credits. De opleiding wordt deels blended ( face-2-face in combinatie met digitale leeromgeving) en deels via afstandsleren aangeboden.

Onderstaande modules zijn specifiek gericht de specialisatie expert nieuwkomersonderwijs:

Nieuwkomers en Educational Needs/ Newcomers and Educational Needs

In deze module komen interculturele communicatie en interculturele ecologie aan de orde. Daarnaast hebben we aandacht voor eigen oordelen, vooroordelen en constructen ten aanzien van onderwijs en nieuwkomers. Verder wordt in deze module uitgegaan van kansen en mogelijkheden van leraren en leerlingen.

Deze module is een eerste oriëntatie op uw persoonlijke visie op goed onderwijs aan nieuwkomers in het Nederlandse onderwijssysteem. Hierbij besteedt u aandacht aan hoe visie zichtbaar wordt in uw eigen pedagogisch en didactisch handelen. Deze persoonlijke visie is de basis voor uw handelen in de praktijk en om te gaan met de diversiteit van leerlingen op school.

Deze module is onderdeel van de leerroute ‘expert in nieuwkomersonderwijs’ in de Master EN. Onder begeleiding van vakinhoudelijk bekwame docenten werkt u in de module aan uw eigen onderwijspraktijk. In vijf modulebijeenkomsten worden interactieve colleges afgewisseld met werkcolleges en praktijkopdrachten, waarbij u veel ruimte krijgt om met uw persoonlijke praktijkvragen aan de slag te gaan. U leert wetenschappelijke bronnen zoeken, beoordelen en vertalen naar uw eigen situatie, maar ook naar de brede onderwijscontext. De module wordt afgesloten met een beroepsproduct waarin u uw verworven competenties aantoont.

Nieuwkomers en taalbeleid/ Newcomers and school language policy

Om adequaat taalonderwijs te kunnen verzorgen is het van belang zicht te hebben op de meest recente kennis op het gebied van taalverwerving, meertaligheid en Nederlands als tweede taal. U leert om vanuit uw bevindingen uit de eerste module en vanuit een onderbouwde visie kritisch te kijken naar taalonderwijs voor deze doelgroep. Daarbij is de invalshoek dat meertaligheid geen probleem vormt, maar juist mogelijkheden biedt. U onderzoekt in uw eigen onderwijspraktijk vanuit verschillende perspectieven en op verschillende niveaus de taalachtergrond van en het onderwijs aan niet-Nederlandstalige leerlingen. Dit leidt tot een sterkte/zwakte analyse als het gaat om het taalbeleid, gericht op aanpassing en/of aanvulling van het schoolbeleidsplan.

Deze module is onderdeel van de leerroute ‘expert in nieuwkomersonderwijs’ in de Master EN. Onder begeleiding van vakinhoudelijk bekwame docenten werkt u in de module aan uw eigen onderwijspraktijk. In vijf modulebijeenkomsten worden interactieve colleges afgewisseld met werkcolleges en praktijkopdrachten, waarbij u veel ruimte krijgt om met uw persoonlijke praktijkvragen aan de slag te gaan. U leert wetenschappelijke bronnen zoeken, beoordelen en vertalen naar uw eigen situatie, maar ook naar de brede onderwijscontext. De module wordt afgesloten met een beroepsproduct waarin u uw verworven competenties aantoont.

Nieuwkomers en taalonderwijs/  Newcomers and language teaching

Op basis van de sterkte/zwakte analyse in de module nieuwkomers en taalbeleid ontwerpt u in samenspraak met uw collega’s taal- en leesonderwijs op het gebied van Nederlands als tweede taal in uw eigen onderwijspraktijk. Afhankelijk van die praktijk richt u zich daarbij op de eerste opvang van niet-Nederlandstalige leerlingen in speciaal daarvoor ontworpen vormen van onderwijs of op het ondersteunen van leraren bij het NT2-onderwijs op reguliere scholen. U maakt gebruik van internationale kennis op het gebied van het onderwijzen van een tweede taal en van vakkennis die voorhanden is met betrekking tot ontwikkelingsperspectieven en leerlijnen.

Deze module is onderdeel van de leerroute ‘expert in nieuwkomersonderwijs’ in de Master EN. Onder begeleiding van vakinhoudelijk bekwame docenten werkt u in de module aan uw eigen onderwijspraktijk. In vijf modulebijeenkomsten worden interactieve colleges afgewisseld met werkcolleges en praktijkopdrachten, waarbij u veel ruimte krijgt om met uw persoonlijke praktijkvragen aan de slag te gaan. U leert wetenschappelijke bronnen zoeken, beoordelen en vertalen naar uw eigen situatie, maar ook naar de brede onderwijscontext. De module wordt afgesloten met een beroepsproduct waarin u uw verworven competenties aantoont.

Nieuwkomers en sociaal-emotionele ontwikkeling/ Newcomers and social-emotional development

In het Nederlandse onderwijs besteden we tijdens de lessen sociaal-emotionele ontwikkeling aandacht aan het opbouwen van zelfvertrouwen, het leren omgaan met gevoelens, wensen en opvattingen en aan sociale vaardigheden en relaties. In hoeverre komen wij hierin tegemoet aan de ondersteuningsbehoeften van nieuwkomers? Welk verhaal vertellen zij ons? Hoe kunnen wij hun begeleiden bij hun identiteitsontwikkeling, hun dialoog met de mensen om hen heen? Wat kan de school doen als indrukwekkende gebeurtenissen hun ontwikkeling belemmeren en hoe versterken wij hun veerkracht? In deze module zijn narratieven van nieuwkomers het uitgangspunt. Wat komt hier aan de orde? Welke onderwerpen zijn van belang? Tijdens de lessen wordt een aantal onderwerpen uitgediept, andere onderwerpen worden door de studenten zelf onderzocht ten einde een passend aanbod te ontwerpen.

Nieuwkomers en rekenwiskunde/ Newcomers and the teaching of maths

In deze module realiseert u twee leerlingportretten waarin rekenwiskundige (voor) kennis en vaardigheden en onderwijsbehoeften worden geëxpliciteerd in het perspectief van maatschappelijke gecijferdheid.  U vertaalt de leerlingportretten naar rekeninhoudelijke en - didactische aanbevelingen op groepsniveau. De rekenportretten worden in dialoog met uw collega's vergeleken en er vindt een uitwisseling plaats over de wijze waarop een vertaalslag gemaakt kan worden naar aanpakken voor het rekenwiskunde-onderwijs in een meertalige beroepscontext.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten