Haagse Hogeschool

Haagse pabo en masteropleiding Seminarium voor Orthopedagogiek trekken samen op

Het Seminarium voor Orthopedagogiek van Hogeschool Utrecht heeft het afgelopen jaar samen met de pabo van de Haagse Hogeschool verkend op welke wijze de Haagse pabo-opleiding verdiept zou kunnen worden voor studenten. Het resultaat is een op 8 april vastgestelde samenwerkingsovereenkomst tussen het Seminarium voor Orthopedagogiek van Hogeschool Utrecht en de Haagse Hogeschool.

Wat betekent dit in de praktijk?

Studenten starten per 1 september 2010 met de versnelde pabo (drie jaar) van De Haagse Hogeschool. Er vindt geen selectie voor de poort plaats. Studenten moeten zich het eerste jaar bewijzen door het behalen van de bachelorpropedeuse en een goed functioneren tijdens de stage. Voldoen ze aan deze eisen, dan mogen ze door naar het tweede jaar en in het versnelde traject blijven. Naast versnelling biedt het traject ook verdieping, waardoor studenten al in hun bachelorfase voorbereid worden op het uitvoeren van praktijkgericht onderzoeksopdrachten. Studenten behalen vervolgens eerst hun bachelordiploma.

Met dit diploma voldoen zij vervolgens aan de toelatingseis voor de Master Educational Needs (EN) in voltijd (één jaar) van het Seminarium voor Orthopedagogiek. Deze voltijd masteropleiding wordt op dit moment al door het Seminarium voor Orthopedagogiek verzorgd in de regio Arnhem. Als studenten deze masteropleiding met succes afronden krijgen zij hun masterdiploma en daarmee de titel Master Educational Needs, leraar speciaal onderwijs. Hiermee wordt het werkveld voorzien van  professionals die vanuit theoretisch oogpunt kunnen reflecteren op de eigen beroepspraktijk. Mensen die tot zowel praktijkgerichte als gefundeerde onderwijsinnovaties kunnen komen. De opzet van dit project is dat de eerste studenten in 2013 hun bachelordiploma en in 2014 aansluitend hun masterdiploma halen.

De masteropleiding richt zich niet alleen op professionals die werken met leerlingen bij wie ontwikkeling en leren niet vanzelfsprekend verlopen. Ook professionals die werken met leerlingen die zich onderscheiden door speciale bekwaamheden of kennis volgen deze opleiding. Als al deze leerlingen adequate, passende onderwijsvormen worden geboden hebben ze meer kansen om hun weg te vinden in onze complexe samenleving. Het Seminarium voor Orthopedagogiek en de pabo van de Haagse Hogeschool slaan de handen ineen om het opleiden voor passend onderwijzen in een aaneensluitend traject in de praktijk te brengen.

Voordelen voor de student

  • Mogelijkheid om in vier jaar tijd zowel een bachelor- als mastertitel te halen.
  • Een goede voorbereiding op een werkveld dat om krachtig meesterschap vraagt binnen passend onderwijs.
  • Financiële voordelen: recht op studiefinanciering en het mastertraject is bekostigd waardoor alleen het wettelijke collegegeld verschuldigd is.
  • Het traject kan in Den Haag gevolgd worden aangezien het SvO ook daar een Master EN CROHO lesplaats heeft.

Partnerschap

In de afgelopen 80 jaar heeft het Seminarium voor Orthopedagogiek, Hogeschool Utrecht, zich ontwikkeld tot een professionele kennispartner in het onderwijsveld. Daarbij werkt zij samen met instituten binnen Hogeschool Utrecht zoals bijvoorbeeld het Instituut Theo Thijssen (BO). Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat bij voldoende belangstelling ook in Utrecht en Amersfoort de eerder genoemde variant van start zal gaan.

Binnen de Faculteit Educatie en het Kenniscentrum Educatie van Hogeschool Utrecht is het Seminarium voor Orthopedagogiek de drager van het kennisdomein ‘Speciaal Onderwijzen’. Door adequate afstemming en samenwerking met interne en externe partners heeft kennisontwikkeling op dat terrein per definitie een integraal, handelingsgericht karakter. Door een gericht en goed vormgegeven opleidingsaanbod wil het Seminarium voor Orthopedagogiek bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van leraren en daarmee de kwaliteit van het onderwijs. Aan alle activiteiten ligt het beginsel ten grondslag, dat deze van betekenis moet zijn voor de maatschappelijke emancipatie en participatie van de kinderen en jongeren die voor hun ontwikkeling aangewezen zijn op passend onderwijzen.

Vanuit deze basis werkt het Seminarium voor Orthopedagogiek dan ook graag samen met andere instituten buiten Hogeschool Utrecht, zoals bijvoorbeeld De Haagse Hogeschool. Deze pilot met de pabo in Den Haag is gestart vanwege de nauwe banden die beiden partijen al met elkaar hebben en de opleidingsfilosofie van de beide opleidingen die goed op elkaar aansluit. Uitgangspositie blijft de ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs vanuit een gezond ondernemerschap. De nauwe samenhang tussen de opleidingen, de contractactiviteiten en het werkveld bieden de garantie voor een permanente kwaliteitsimpuls.

Een ander voorbeeld van samenwerking in het veld is de vertegenwoordiging in de Utrechtse Onderwijsagenda. Deze Utrechtse Onderwijs Agenda omvat de ambities, doelstellingen en afspraken van de bij onderwijs betrokken partijen in de stad. Dit zijn de schoolbesturen, welzijnsorganisaties, culturele instellingen en de gemeente. De partners maken zich, samen met medewerkers, ouders en jongeren, sterk voor een stad waarin elke inwoner zich optimaal kan ontwikkelen.

Het Seminarium voor Orthopedagogiek van Hogeschool Utrecht opereert landelijk en is daarmee niet uitsluitend gebonden aan de regio’s Den Haag en Utrecht. Zo werkt het Seminarium voor Orthopedagogiek in haar lesplaats Doetinchem samen met Hogeschool Iselinge. Binnen deze samenwerking is een afstemming tot stand gebracht tussen de minor gedrag van Iselinge en route Specialist Gedrag binnen het programma van de Master Educational Needs. Op deze wijze wordt de student optimaal voorbereid binnen de bachelor studie en kan hij na het behalen van het bachelor diploma goed voorbereid doorstromen naar de Master Educational Needs.

Heeft u nog vragen? Onder Contact vindt u de contactgegevens van het regiokantoor bij u in de buurt.