Nascholing in het primair onderwijs

Als juf, meester, intern begeleider of leidinggevende in het primair onderwijs bent u nooit uitgeleerd. Wilt u zich verder bekwamen met een opleiding of cursus die nauw aansluit bij uw onderwijspraktijk? Hogeschool Utrecht biedt nascholing aan de hand van zeven thema’s:overzicht

Ons nascholingsaanbod is of kan worden opgenomen in het lerarenregister. Cursussen worden aangeboden vanuit een blended leeromgeving, waarin klassikaal onderwijs gecombineerd wordt met leren in de eigen lespraktijk en online leren.

Het merendeel van onze opleidingen en cursussen wordt aangeboden in een blended leeromgeving die het mogelijk maakt deels plaatsonafhankelijk en tijdsflexibel te studeren. Op de pagina over ons vindt u meer informatie over het didactisch concept achter blended learning en andere algemene informatie. Ook kunt u veel van de modules uit onze bachelor- en masteropleidingen los volgen, als professionalisering of als voorproefje op een bachelor- of masteropleiding. Meer informatie vindt u bij onze opleidingen.

Heeft u nog geen lesbevoegdheid? Kijk dan op de pagina bevoegdheden.
Meer weten over het volgen van een masteropleiding? Kijk dan op de pagina masters.

Passend onderwijzen: leren en gedrag

De invoering van passend onderwijs heeft er voor gezorgd dat steeds meer leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften naar reguliere scholen gaan. Dit vraagt om leraren die goed kunnen omgaan met diversiteit, leer- en gedragsvragen in de klas. Actuele kennis over passend onderwijzen, leren en gedrag én versterkte didactische vaardigheden dragen bij aan beter onderwijs voor alle leerlingen.

Terug naar het overzicht met de zeven thema's.

Leidinggeven in het onderwijs

Leidinggeven in het onderwijs betekent leidinggeven aan leren: het leren van leerlingen én een lerende organisatie. Onderwijsinnovaties, vanuit de overheid en scholen, volgen elkaar in rap tempo op en staan daarbij volop in de publieke belangstelling. Dit vraagt om een breed scala aan managementvaardigheden en onderwijskundig leiderschap.

Terug naar het overzicht met de zeven thema's.

Taal, meertaligheid en rekenen

Taal- en rekenonderwijs behoren op alle schoolniveaus tot de kerntaken, waarbij het toetsen van de vaardigheden van leerlingen op deze gebieden veel aandacht krijgt. Het doceren van Nederlands, rekenen, moderne vreemde talen, gebarentaal en Nederlands als tweede taal kent een eigen didactiek en het omgaan met leerproblemen als dyslexie en dyscalculie vraagt om specifieke kennis en vaardigheden.

Terug naar het overzicht met de zeven thema's.

Blended didactiek: leren en ICT

In het onderwijs wordt meer en meer gebruik gemaakt van digitale middelen, van apparaten tot apps. Deze middelen kunnen inzicht geven in voortgang, het leerproces ondersteunen, aantrekkelijk én effectief maken. Dit vraagt om technische geletterdheid van leraren én om voortdurende ontwikkeling op didactisch gebied. Hiermee kunnen zij goede keuzes maken en deze op een zinvolle manier inzetten in een blended leeromgeving in combinatie met andere werkvormen.

Terug naar het overzicht met de zeven thema's.

Schoolontwikkeling en -cultuur

Het schoolklimaat is op allerlei gebieden van groot belang voor leerlingen en leraren. Een veilige en inspirerende leer- en werkomgeving draagt bij aan beter onderwijs. Aandacht voor breed gedragen onderwijsbeleid en docentontwikkeling met aandacht voor thema’s als ontwikkelingsgericht coachen, contact met ouders en onderwijsinnovatie maakt van scholen lerende organisaties waar leraren en leerlingen tot bloei komen.

Terug naar het overzicht met de zeven thema's.

Pedagogisch didactisch handelen

Een goede leerkracht beschikt niet alleen over de juiste vakkennis, maar weet dit ook goed over te brengen en een optimaal leerklimaat te bieden. Leerlingen én pedagogische en didactische visies veranderen, waardoor het belangrijk is dat leraren zich blijven ontwikkelen op het gebied van actuele methodieken, examinering & toetsing, werkvormen en begeleiding van leerlingen.

Terug naar het overzicht met de zeven thema's.

Actuele ontwikkelingen in het onderwijs

Het onderwijs heeft regelmatig te maken met beleidsontwikkeling en wordt geconfronteerd met actuele maatschappelijke vraagstukken, zoals het omgaan met leerlingen met een vluchtelingachtergrond en radicalisering. Het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden zorgt ervoor dat leraren goed met deze ontwikkelingen om kunnen gaan.

Terug naar het overzicht met de zeven thema's.

Geaccrediteerde postbacheloropleidingen

Voor leraren in het po die zich willen specialiseren op een bepaald thema verzorgt Hogeschool Utrecht postinitiële hbo-opleidingen die een structurele bijdrage leveren aan de individuele en professionele ontwikkeling van leraren primair onderwijs. De opleidingen duren doorgaans een jaar. Als u een opleiding succesvol afrondt, ontvangt u een post-hbo-diploma van de Stichting Post HBO Nederland of een HU certificaat.

* Wordt nog ter accreditatie aangeboden aan Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland (SPHBO).

Terug naar het overzicht met de zeven thema's.