Centre of Excellence

Hogeschool Utrecht heeft het kwalitatief hoogstaande onderzoeks-, scholings- en begeleidingsprogramma op het gebied van de dovenstudies samengevoegd in het Centre of Excellence. Het Centre of Excellence zal zoveel mogelijk tegemoet komen aan de toenemende vraag uit het werkveld naar gedegen onderzoek.

Praktijkexperts

In het Centre of Excellence werken hoopopgeleide vakmensen met verschillende achtergronden. Al onze tolken en leraren gebarentaal, taalkundigen, psychologen, pedagogen, methodologen en specialisten binnen de dovencultuur worden binnen het werkveld beschouwd als praktijkexperts. Al deze expertise wordt ingezet ten behoeve van één doel: een bijdrage leveren de maatschappelijke participatie en emancipatie van doven en slechthorende mensen.

Wat doet het Centre of Excellence?

Ons onderzoeks-, scholings- en begeleidingsprogramma richt zich op:

  • Onderzoek en scholing die bijdragen aan kenniscirculatie binnen hogescholen en universiteiten van de Europese Unie, vooral gericht op het opleiden van leraren en tolken gebarentaal.
  • Het verzorgen van onderwijs, begeleiding en coaching van mensen die werkzaam zijn binnen het werkveld van auditief en communicatief beperkte mensen. Scholing vindt voornamelijk plaats op hbo-niveau.
  • Onderzoek in het domein van tolken, gebarentaal en gebarentaalontwikkeling, gebarentaalverwerving van kinderen, volwassenen en tweedetaalleerders, en sociolinguïstische probleemstellingen.
  • Onderzoek naar de wijze waarop tolken het tolkproces leren. Vanuit het centrum zal onderzoek gedaan worden naar de didactische principes die ten grondslag liggen aan het efficiënt en effectief leren tolken.
  • Onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid van tentamens (Nederlandse) Gebarentaal. Dit voor zowel de interne organisatie van de bachelor- en masteropleidingen als voor externe organisaties die zich bezighouden met het afnemen van gebarentaaltoetsen.
  • Vanuit het Centre of Excellence zullen beleidsondersteuning en/of voorbereidende studies gedaan worden die gericht zijn op de Nederlandse Gebarentaal (NGT) of Nederlands met Gebaren (NmG).