Inschrijfvoorwaarden

Algemene inschrijfvoorwaarden Centrum voor Natuur & Techniek

1. Aanmelding, toelating en deelname

1.1 Aanmelding geschiedt schriftelijk door middel van het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier.

1.2 Toelating vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingsformulieren.

1.3 Na beoordeling van de aanmelding op basis van de toelatingseisen sturen wij u bericht of u al dan niet toegelaten bent.

1.4 Bij overinschrijving wordt een wachtlijst aangelegd. Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang bij toelating tot de eerstvolgende cursus.

1.5 De cursussen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

1.6 Centrum voor Natuur & Techniek behoudt zich het recht voor een cursist de toegang tot een cursus te weigeren of te ontzeggen.


2. Cursusprijs, betalings-, annuleringsregeling

2.1 Het verschuldigde cursusgeld staat vermeld in het calendarium; drukfouten (ook in brochuremateriaal) voorbehouden.

2.2 De cursusprijs wordt per jaar vastgesteld. De prijs van meerjarig lopende cursussen kan per jaar worden bijgesteld, evenals het examengeld.

2.3 Na toelating voor de cursus sturen wij u een factuur. Deze dient u binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Eerst na ontvangst van het cursusbedrag bent u definitief gerechtigd aan de cursus deel te nemen.

2.4 Bij enkele cursussen dient u rekening te houden met inschrijfkosten en examengeld voor examens die worden afgenomen door een andere instelling. Bij de cursussen waarvoor dit geldt staat dit in het calendarium aangegeven.

2.5 Een bedrijf dat zich garant stelt voor de betaling van het cursusgeld verplicht zich tot het betalen van dit cursusgeld, ongeacht een eventuele verandering in de arbeidsrelatie tot de deelnemer. Bij afzien van deelname zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen:

• 20% van het cursusbedrag bij annulering op een tijdstip eerder dan twee maanden voor aanvang van de cursus,

• 50% van het cursusbedrag bij annulering op een tijdstip tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de cursus,

• 90% van het cursusbedrag bij annulering op een tijdstip korter dan een maand voor aanvang van de cursus,

• 100% van het cursusbedrag bij annulering na aanvang van de cursus.

2.6 Bij tussentijds beëindigen van de deelname aan de cursus blijft het gehele cursusbedrag verschuldigd.

2.7 De annulering dient schriftelijk en per aangetekende brief te gebeuren.

2.8 De annuleringskosten zijn niet verschuldigd wanneer, in overleg met Centrum voor Natuur & Techniek, de plaats door een andere cursist van dezelfde werkgever wordt ingenomen.

2.9 Wanneer de cursus door onvoldoende deelname geen doorgang vindt, wordt het volledige cursusbedrag gerestitueerd.

2.10 De kortingsregeling voor Kivi/Niria leden is alleen van toepassing wanneer bij aanmelding een bewijs van lidmaatschap wordt meegezonden. Deze korting geldt alleen voor cursussen met individuele inschrijving en is niet van toepassing indien er van een bedrijfskorting sprake is.


3. Cursus en aansprakelijkheid

3.1 Het aan een deelnemer ter beschikking gestelde cursus- en opleidingsmateriaal mag niet worden vermenigvuldigd noch worden gebruikt voor andere doeleinden dan welke binnen het kader van de cursus zijn gesteld.

3.2 Centrum voor Natuur & Techniek behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma en de inhoud van de cursus alsmede het docententeam aan te brengen.

3.3 Centrum voor Natuur & Techniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in het aangeboden studiemateriaal.

3.4 Centrum voor Natuur & Techniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, door welke oorzaak ook, aan cursisten of derden, voortkomend uit het volgen van de cursus, schade uit diefstal of verlies en eventuele gevolgschade of productschade daaronder begrepen.

4. Geldigheid voorwaarden

4.1 Deze voorwaarden vervangen alle eerder gepubliceerde versies. De meest actuele voorwaarden treft u op deze site.

versie 09/2