Cursusvoorwaarden

Wanneer je je inschrijft voor een cursus bij CCJ, ga je akkoord met onderstaande cursusvoorwaarden.

Algemene voorwaarden: Centrum voor Communicatie & Journalistiek (Stichting Hogeschool Utrecht) ten behoeve van (onderwijs)diensten

Inleiding

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die Hogeschool Utrecht hanteert bij overeenkomsten met particuliere cursisten, en die allerlei zaken regelen die zich (mogelijk) kunnen voordoen, bv. het annuleren van de overeenkomst. Ze geven aan wat dan de rechten en plichten van de hogeschool en van de cursist zijn.
De hogeschool heeft als algemeen uitgangspunt dat (juridische) problemen binnen de kaders van redelijkheid en billijkheid worden opgelost. De hieronder beschreven voorwaarden zijn “algemeen”. Is het in een bijzondere situatie niet redelijk of billijk dat de hogeschool zich hierop beroept, dan kan een cursist binnen een redelijke termijn een gemotiveerd verzoek doen om hier alsnog van af te wijken. De hogeschool zal het probleem dan nogmaals beoordelen.

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de algemene verkoopvoorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tussen Stichting Hogeschool Utrecht (hierna te noemen: HU) en cursisten gesloten overeenkomst en door HU verstrekte offertes. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 
1.2 Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
 
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding met personen die zich als student of extraneus voor een bekostigde of onbekostigde CROHO-opleiding bij de Stichting Hogeschool Utrecht hebben ingeschreven.

Artikel 2 – Aanbiedingen (offertes)

2.1 Alle aanbiedingen van HU zijn vrijblijvend en hebben, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven, een geldigheidsduur van 30 dagen.
 
2.2 Een overeenkomst met HU komt tot stand door ondertekening door de cursist van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier of nadat HU een schriftelijke bevestiging heeft gezonden aan de cursist. Naderhand gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen binden HU slechts indien deze door HU schriftelijk zijn bevestigd aan de cursist.

Artikel 3 – Annulering in geval van onderwijsdiensten

3.1 Overeenkomsten kunnen door de cursist slechts schriftelijk worden geannuleerd:

  • in de periode gelegen tot 6 weken voorafgaand aan de eerste onderwijsdatum tegen betaling van € 50,- aan annuleringskosten;
  • in de periode gelegen tussen 6 en 3 weken voorafgaand aan de eerste onderwijsdatum tegen betaling van 50% van de overeengekomen vergoeding als annuleringskosten;
  • in de periode gelegen tussen 3 weken en 1 week voorafgaand aan de eerste onderwijsdatum tegen betaling van 75% van de overeengekomen vergoeding als annuleringskosten.

3.2 Wanneer de opdracht één week voor, op of na de eerste onderwijsdatum wordt geannuleerd, wordt 100% van de overeengekomen vergoeding, vermeerderd met de eventueel daarover verschuldigde BTW als administratiekosten in rekening gebracht.
 
3.3 Ingeval de cursist na aanvang van de cursus deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de cursist geen recht op enige terugbetaling. 2/4
 
3.4 HU heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een cursist te weigeren, in welke gevallen de cursist recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan HU betaalde bedrag.

Artikel 4 – Betaling

4.1 Betaling dient te geschieden uiterlijk veertien dagen na factuurdatum. Ingeval van termijnbetalingen dient betaling te geschieden tegen de overeengekomen betalingsdatum, doch uiterlijk veertien dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties en/of de uitvoering van de diensten geven de cursist geen recht de betalingsverplichting op te schorten. Indien betaling niet binnen de vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de cursist in verzuim en vanaf de factuurdatum de wettelijke rente per maand of gedeelte daarvan verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 
4.2 De reis- en arrangements-/verblijfskosten, alsmede de verplichte literatuur in verband met deelname aan een cursus zijn niet in het cursusgeld inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 
4.3 In het geval dat de cursist:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op een substantieel gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. tekort schiet in de nakoming van enige verplichting jegens HU; worden nog verschuldigde bedragen direct opeisbaar en heeft HU het recht de met de cursist gesloten overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.
 
4.4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de cursist. De buitengerechtelijke incassokosten worden in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. De buitengerechtelijke incassokosten zijn als volgt (bedragen exclusief BTW):

  • Minimumtarief € 40,-
  • 15% over eerste € 2.500,-
  • 10% over volgende € 2.500,-
  • 5% over volgende € 5.000,-
  • 1% over de volgende € 190.000,-
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-

Artikel 5 – Onderzoek, reclames

Reclames over de uitgevoerde diensten dienen door de cursist binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende diensten schriftelijk te worden gemeld aan HU. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend binnen 8 dagen na verzenddatum van de facturen.

Artikel 6 – Opzegging

Alle overeenkomsten kunnen tussentijds schriftelijk worden opgezegd indien instandhouding van de overeenkomst op grond van gewijzigde omstandigheden welke ten tijde van het aangaan van de overeenkomst in kwestie redelijkerwijs voor de opzeggende partij niet voorzienbaar waren en welke niet krachtens deze voorwaarden, de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor diens risico komen, redelijkerwijs niet langer kan worden gevergd. Indien een overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de 3/4 cursist op grond van dit artikel, heeft HU recht op pro rato betaling van de reeds uitgevoerde diensten alsmede op compensatie van haar kosten (zoals, maar niet gelimiteerd tot: bezettingsverlies) en winstderving voor zoveel die niet in voormelde pro ratobetaling zijn verdisconteerd.

Artikel 7 – Opschorting en ontbinding

7.1. HU is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die het onmogelijk maken of die maken dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nageleefd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 
7.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HU op de cursist onmiddellijk opeisbaar. Indien HU de nakoming van haar verplichtingen jegens de cursist opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van HU voor een gepleegde onrechtmatige daad en voor indirecte- of gevolgschade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming is uitgesloten.
 
8.2 Voor directe door de cursist geleden schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van HU, is HU slechts aansprakelijk voor zover de cursist bewijst dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van de toerekenbare tekortkoming en voorts per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak, tot de tussen partijen overeengekomen waarde van de verbintenis of de verbintenissen in de nakoming waarvan HU aldus toerekenbaar is tekort geschoten, met een maximum van € 25.000,- exclusief BTW.
 
8.3 Verder reikende aansprakelijkheidsbeperkende of uitsluitende voorwaarden, welke door derden (zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot: toeleveranciers) aan HU kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door HU aan de cursist worden tegengeworpen.
 
8.4 De beperkingen van HU’s aansprakelijkheid zoals genoemd in de voorafgaande artikelleden, geldt niet indien de schade te wijten is aan bewuste roekeloosheid of opzet van leidinggevende ondergeschikten van HU.
 
8.5 De cursist vrijwaart HU, haar personeel en eventueel door HU in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen onder deze overeenkomst ingeschakelde derden tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derden geleden schade, veroorzaakt door of anderszins verband houdende met door HU geleverde prestaties onder deze voorwaarden, tenzij HU, indien de schade door opdrachtgever zou zijn geleden, zich op grond van dit artikel niet op beperking van haar aansprakelijkheid zou kunnen beroepen.

Artikel 9 – Overmacht

9.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting die zij jegens elkaar hebben, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt, waaronder mede begrepen: werkstaking en/of –onderbreking (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd), overheidsmaatregelen die de uitvoering van de diensten belemmeren, ziekte of onvoorzien ontslag van medewerkers die in het kader van de dienstverlening zouden worden ingezet en waarvoor, naar het redelijke oordeel van HU, geen vervanging gevonden kan worden alsmede (al 4/4 dan niet toerekenbare) tekortkomingen van leveranciers als gevolg waarvan HU haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen. Ook indien HU in verzuim verkeert, komt haar een beroep op overmacht toe.
 
9.2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 
9.3. Voor zoveel HU ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HU gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Cursist is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 – Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de uitvoering van de diensten van elkaar verkrijgen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen ofwel redelijkerwijs dienden te kennen.

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

11.1. Alle intellectuele eigendomsrechten welke resulteren uit de door HU ten behoeve van de cursist uit te voeren diensten, zullen berusten bij HU. Alle door HU verstrekte stukken, zoals, maar niet gelimiteerd tot: rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cursist en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HU worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 
11.2. Ingeval computerprogrammatuur wordt geleverd, verkrijgt de cursist slechts een niet-overdraagbare licentie tot het gebruik daarvan in overeenstemming met het doel van de programmatuur.
 
11.3. HU behoudt het recht de door de uitvoering van de diensten verkregen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. HU is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren. HU is gerechtigd het in opdracht vervaardigde, met inachtneming van belangen van opdrachtgever, voor eigen publicitaire en/of promotionele doeleinden te gebruiken.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten tussen HU en de cursist is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij HU er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woon/vestigingsplaats van de cursist

Artikel 13 – Mogelijkheid tot doorschuiven met bijkomende verplichtingen

In afwijking van artikel 3 van de Algemene Voorwaarden kunt u eenmalig tot uiterlijk drie weken voor aanvang van de cursus, een schriftelijk verzoek doen  voor dezelfde cursus door te schuiven naar de eerstvolgende periode. Dit verzoek kan worden gehonoreerd wanneer CCJ voldoende plaats heeft in de daarop volgende cursus. Indien het niet mogelijk is door te schuiven betaalt u de annuleringskosten conform artikel 3. Als doorschuiven mogelijk is betaalt u hiervoor wel administratiekosten à € 50,-. Indien de prijs van de opleiding afwijkt van het oorspronkelijke bedrag, zal verrekening plaatsvinden. Wilt u, na doorschuiving, alsnog annuleren dan betaalt u de annuleringskosten conform artikel 3.

Artikel 14 – Verantwoordelijkheid en verplichtingen berusten bij deelnemer

De bijkomende verplichtingen die voortkomen uit het akkoord gaan met de algemene voorwaarden bij inschrijving berusten bij de deelnemer. Dit is ook het geval indien de werkgever of een andere derde partij vermeld staat als verantwoordelijke voor de betaling.

 

Centrum voor communicatie en Journalistiek

Telefoon: 088 - 481 35 00
E-mail:  ccj@hu.nl
Website: www.ccj.hu.nl
Facebook: facebook.com/ccj.hu/
Twitter: @CCJHU
Instagram: instagram.com/ccj.hu/
LinkedIn: linkedin.com

 

Word lid van de CCJ-LinkedIn groep

LinkedIn

Volg ons op twitter